ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Articulate

World Learning Hub ตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Articulate
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา