OPDTA

OPDTA คืออะไร?

การผลิตคอร์สฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติขององค์กรโดยใช้ระบบดิจิตอลและแอนิเมชั่นเป็นเครื่องมือ (OPDTA) สามารถเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญและเข้าใจยากให้อยู่ในรูปแบบของอีเลิร์นนิ่งที่เข้าใจง่ายและสื่อความได้ดี นอกจากนี้ แม้กระทั่งขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ยังสามารถนำมาเป็นหลักพื้นฐานในการผลิตการฝึกอบรมโดยใช้ OPDTA ได้เช่นกัน

ระเบียบวิธีที่เรียกว่า OPDTA ของ World Learning Hub ซึ่งอิงตามหลักปริชานศาสตร์ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นั้น ช่วยให้บริษัทและองค์กรต่างๆ สามารถสร้างอีเลิร์นนิ่งที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดทั้งเวลาและทุนในการฝึกอบรมได้

OPDTA เป็นระเบียบวิธีในการผลิตและปรับปรุงอีเลิร์นนิ่งที่คิดค้นขึ้นโดย World Learning Hub และมีเฉพาะที่ World Learning Hub เท่านั้น

ตัวอย่าง

การผลิตคอร์สตามแนวคิด OPDTA เหมาะสำหรับองค์กรใดๆ ที่ใช้กระบวนการฝึกอบรมอย่างเป็นระเบียบแบบแผนในการดำเนินกิจการ ตัวอย่างต่อไปนี้คือบริษัทหรือองค์กรที่จะได้รับประโยชน์จากการผลิตคอร์สฝึกอบรมด้วย OPDTA

 • โรงงานผู้ผลิต
 • ธนาคาร
 • บริษัทประกันภัย
 • บริษัทซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น
 • บริษัทค้าปลีก
 • ตัวแทนจัดจำหน่าย
 • บริษัทโลจิสติกส์
 • องค์กรภาครัฐ
 • องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
 • ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อม

ระยะเวลาในการผลิต

ระยะเวลาที่จำเป็นต่อการผลิตคอร์สตามแนวคิด OPDTA ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของรายละเอียดโครงการที่ได้รับ โดยส่วนมากใช้เวลาระหว่าง 3 – 6 สัปดาห์ในการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ OPDTA

 • กรอกตัวเลขตั้งแต่ 1 ขึ้นไป